V NDK – Regulamin

REGULAMIN

uczestnictwa w 5 Nocnej Drodze Krzyżowej [dalej: NDK] na trasie:

Ścinawa – Lubin organizowanej z 05 na 06 kwietnia 2019 r.

 1. Organizatorem NDK jest Grupa Mężczyzn św. Józefa działająca przy kościele p.w. św. Jana Bosko w Lubinie. Członków tej Grupy będzie można rozpoznać po kamizelkach z logo MŚJ.
 2. Uczestnictwo w NDK ma charakter dobrowolnej praktyki religijnej. Organizator zaleca udział w niej tylko tym osobom, których stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w takiej pielgrzymce. Biorąc udział w NDK każdy robi to na własną odpowiedzialność.
 3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zabezpieczenia sobie powrotu do domu na wypadek rezygnacji lub niemożności kontynuowania wędrówki w NDK, (Organizator nie zapewnia na trasie NDK przewozu, ani też odbioru i transportu z trasy).
 4. Każdy Uczestnik NDK zapewnia sobie we własnym zakresie ekwipunek potrzebny do pokonania trasy wędrówki (odpowiednie ubranie – stosowne do pory roku i aury, wygodne obuwie, suchy prowiant, ciepłe napoje,  latarkę, podstawowe opatrunki, naładowany telefon, zapałki lub zapalarkę, elementy i kamizelki odblaskowe, itp.). Wzorem lat ubiegłych zalecamy, aby na trasie nieść swój indywidualny krzyż.
 5. Zapisu można dokonać jedynie wypełniając wszystkie pola formularza zapisowego. Każdy z Uczestników dokonuje przez formularz osobnego zapisu podając swoje dane (nie ma zapisów zbiorowych). Osoby niepełnoletnie w polu informacji dodatkowej formularza wskazać powinny osobę opiekuna na czas NDK, który też winien się zapisać do udziału przez formularz.
 6. Podziału Uczestników na Grupy dokona Organizator już po zakończeniu zapisów, przy czym w polu informacji dodatkowej formularza można wskazać osoby z którymi chcemy być w tej samej Grupie i chcemy razem przemierzać trasę NDK pod warunkiem, że wybrały one taki sam wariant pokonywania drogi.
 7. O przydzielonym numerze Grupy Organizator poinformuje z wyprzedzeniem każdego z Uczestników drogą e-mail, a ponadto w kościele wywieszone zostaną listy z podziałem na Grupy, z którymi będzie można zapoznać się jeszcze bezpośrednio przed mszą św. Na trasę NDK należy wyjść w przypisanej Grupie.
 8. W tym roku proponujemy poruszanie się na trasie NDK w dwóch wariantach:
  a/ w „stawce rozciągniętej” tzn. bez Przewodnika, samodzielnie: pojedynczo lub w małych grupkach maksymalnie 3 osobowych i w tempie przez siebie obranym,
  b/ w „Grupie zwartej”, która wyjdzie na trasę jako ostatnia w kolejności i będzie razem przemierzać trasę zamykając stawkę Uczestników NDK.

  Wyboru wariantu należy dokonać w formularzu zapisowym.

9. Na trasie dopuszczalna jest zmiana wariantu poruszania,
przy czym samodzielnie można się poruszać tylko maszerując przed „Grupą
zwartą”. Zmiana nie wymaga informowania o tym Przewodnika „Grupy zwartej”.

10. Aby umożliwić samodzielne przemierzanie drogi odstąpiono od
wyznaczenia na trasie miejsc  stałych stacji krzyżowych (o czasie
czytania treści rozważań kolejnych stacji decydujemy sami).

11. Na czele i na końcu stawki Uczestników, na trasie będą szły tzw.
straże, które będzie można zidentyfikować po biało-czerwonych opaskach
na ramionach. Zabrania się wyprzedzania przedniej straży, gdyż jej zadaniem będzie znakowanie na bieżąco trasy, a osoba, która się do tego nie dostosuje poruszać się będzie nieoznakowanym szlakiem.

12. Droga Krzyżowa jest praktyką religijną podczas której wymagane jest
zachowanie atmosfery kontemplacji i uszanowania w tej mierze innych Uczestników w ich duchowym przeżywaniu tej Drogi.

13. Na całej trasie NDK obowiązuje Reguła Absolutnego Milczenia.

14. Organizator zapewnia możliwość dowozu do Ścinawy. W pierwszej
kolejności osobom wciągniętym na listę, które przy zapisie w formularzu
zdeklarowały skorzystanie z takiej opcji. Autobusy odjadą z terenu przy kościele św. J. Bosko w Lubinie. Należy przybyć na zbiórkę najpóźniej o 19:15.

15. Każdy z Uczestników obowiązany jest wnieść opłatę manipulacyjną
w kwocie: 10 zł na pokrycie kosztów organizacyjnych, głównie
znakowania trasy i zakupu zniczy oraz w mniejszym stopniu – wynajmu autobusów. Opłata jest stała bez różnicowania składki między korzystającymi z dowozu zorganizowanego, a udającymi się do Ścinawy indywidualnie.

16. Opłaty będą pobierane przez Organizatora przy wsiadaniu do
autobusów, a osoby niekorzystające z przejazdu zorganizowanego –
będą mogły dokonać wpłaty u Wyprowadzającego swojej Grupy po wyjściu z kościoła, po mszy św. Prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty.

17. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w NDK tylko pod
opieką rodzica/ prawnego opiekuna lub innej osoby dorosłej wskazanej w pisemnym oświadczeniu złożonym przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka/podopiecznego. Stosowne oświadczenia, przygotowane wcześniej, należy złożyć na ręce Organizatora przy wejściu do autobusu, a osoby niekorzystające z transportu – przed rozpoczęciem Eucharystii.

18. Podczas pokonywania trasy NDK należy poruszać się z
uwzględnieniem bezpieczeństwa swojego i innych użytkowników drogi,
zwłaszcza na drogach publicznych, na których obowiązują zasady wynikające z przepisów o ruchu drogowym.

19. Niedostosowanie się do zasad niniejszego Regulaminu lub jego nieustanne łamanie podczas tegorocznej NDK, może skutkować wykluczeniem takiego Uczestnika/-ów z przyszłych NDK lub innych inicjatyw organizowanych przez Grupę Mężczyzn św. Józefa.


Dodaj komentarz